Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Jolanta Gładysz. Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jolanta Gładysz. Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
4.8 z 5, podano 12 głosów

SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza książka stanowi zbiór zdydaktyzowanych tekstów narracyjnych  przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych  uczących się języka angielskiego. Książka może służyć nauczycielom jako  pomoc w uatrakcyjnieniu zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych  prowadzonych zarówno w szkole, jak i na kursach językowych. Zawarte w  książce bajki i opowiadania mogą okazać się przydatne również dla  rodziców znających język angielski i zainteresowanych podwyższaniem  kompetencji językowej swoich dzieci.

Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał  językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci  sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o tyle ważne, że prawidłowy  rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od wykształcenia  umiejętności rozumienia. Wszystkie teksty narracyjne zawarte w  niniejszej książce zostały poddane adaptacji w celu dostosowania ich  treści i zawartej w niej warstwy językowej do możliwości kognitywnych  dzieci. Poszczególne teksty bajek i opowiadań skonstruowane zostały w  oparciu o zasadę powtarzalności występujących w nich zwrotów i wyrażeń.  Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych oraz  umożliwiają im antycypację i aktywny udział w narracji treści tekstu.

W pierwszej części książki znajdują się wskazówki metodyczne  dotyczące stosowania tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Można w niej znaleźć  informacje dotyczące kryteriów wyboru i adaptacji tekstów narracyjnych  oraz metodyki pracy z nimi.

Druga część książki, stanowiąca jej integralną, a zarazem praktyczną  część, zawiera 15 zdydaktyzowanych bajek i opowiadań w języku  angielskim. W serii tekstów można znaleźć zarówno bajki tradycyjne, jak i  opowiadania autorskie uporządkowane według wzrastającego stopnia  trudności językowej. Prezentowane teksty pozwalają poszerzyć zasób  słownictwa z zakresu pól tematycznych oraz kręgów leksykalnych  odpowiednich dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Każdy z podrozdziałów zawiera:

wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  (łatwiejsza wersja tekstu pod względem zawartych w nim struktur  gramatycznych i słownictwa),

wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (poszerzona  wersja tekstu przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym), (Powyższy podział nie wyklucza jednak zastosowania wersji tekstu dla  dzieci w wieku przedszkolnym na zajęciach z języka z angielskiego dla  dzieci szkolnych. O wyborze tekstu odpowiedniego dla poziomu kompetencji  językowej danej grupy uczniów powinien decydować nauczyciel.)

dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (a),

dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (b),

załączniki (seria obrazków do bajki lub opowiadania oraz karty  pracy). (W załącznikach przeznaczonych do nauki języka angielskiego dzieci  przedszkolnych nie uwzględniono zapisu graficznego słów, wyrażeń lub  zdań.) Wskazówka: Wszystkie załączniki w najlepszej jakości można pobrać ze strony internetowej, której adres podano w ostatniej części książki.)

Opisy dydaktyzacji zawierają wskazówki odnoszące się do  poszczególnych faz pracy z tekstem narracyjnym. Poza tym zawierają one  propozycje, w jaki sposób można poszerzyć słownictwo dzieci  niewystępujące bezpośrednio w tekście, lecz nawiązującego do niego  tematycznie. Chcąc dowiedzieć się więcej o metodyce pracy z tekstem  narracyjnym, czytelnik kierowany jest do odpowiedniego rozdziału lub  podrozdziału pierwszej części książki. Przedstawione propozycje  dydaktyzacji treści poszczególnych bajek i opowiadań można uzupełniać  własnymi pomysłami.

Pracując z tekstami narracyjnymi, nauczyciel powinien posługiwać się  językiem obcym nie tylko w czasie prezentacji treści tekstu, ale również  w fazie poprzedzającej narrację danego tekstu oraz w fazie mającej na  celu utrwalenie treści tekstu i jego elementów językowych. Dlatego opisy  dydaktyzacji zawierają wypowiedzi, jakich może użyć nauczyciel lub  pacynka w poszczególnych interakcjach językowych. W niektórych  sytuacjach użycie języka ojczystego przez nauczyciela jest jednak w  pełni uzasadnione. Pacynka jako przedstawiciel kraju anglojęzycznego  powinna natomiast posługiwać się wyłącznie językiem obcym i pełnić rolę  pośrednika pomiędzy nauczycielem, dziećmi i bohaterami tekstów.  Wypowiedzi nauczyciela lub pacynki oznaczone są literami: „N” i „P”.  Ewentualne wypowiedzi dzieci w języku obcym lub ojczystym oznaczono  literą „Dz”. Nie należy jednak zapominać o fakcie, że pierwszorzędnym  celem zajęć opartych na stosowaniu tzw. metody narracyjnej jest rozwój  sprawności rozumienia ze słuchu u dzieci. Dlatego nie powinno wymuszać  się u dzieci prób reprodukcji bądź produkcji językowej.

Niniejsza publikacja stanowi zarazem próbę zachęcenia nauczycieli do  częstszego stosowania na lekcjach języka angielskiego tzw. metody  narracyjnej. Dołączone do niej materiały będą w tym pomocne.

  • Kategoria: Poradniki
  • Wydawca: OSDW Azymut
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • ISBN: 978-83-63435-47-9

Przeczytaj książkę «Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym» online:

Zostaw komentarz:

Możesz być zainteresowany:

Pozostań w kontakcie

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi książkami, subskrybuj nasz cotygodniowy biuletyn:

Sprzężenie zwrotne

Biblioteka

© 2020. Your Lib. All Rights Reserved.